Bảng giá Hộp chữa cháy cập nhật 2021




Mã sản phẩmTên sản phẩmDanh mụcGiáSố lượngTác vụ

HOP1000NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 400 x 250 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 550 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN04

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 600 x 200x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN05

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 600 x 200x 1.2ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN06

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 650 x 180 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN07

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 650 x 180 x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN08

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 650 x 180 x 1.2ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN09

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 700 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN12

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 700 x 200 (Chân 300), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN10

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 700 x 200 x 1.0ly(Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN11

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 700 x 200 x 1.2ly(Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN13

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 800 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN14

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000 x 800 x 200 (chân 400), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000NN15

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1000x 600 x 200 (chân 180), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1100 x 650 x 220 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1100 x 730 x 280, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1200 x 600 x 180 x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1200 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1200 x 600 x 200 x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200NN04

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1200 x 600 x 200 x 1.2ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1220NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1220 x 600 x 200 x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1220NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1220 x 600 x 200 x 1.2ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1220NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1220 x 600 x 220 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1250NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1250 x 600 x 300 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1250NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1250 x 700 x 250 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1400 x 650 x 250 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1400 x 800 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 1400 x 800 x 250 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP450NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 450 x 400 x 200 (chân 150), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 400 x 200 (Chân 200) 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN09

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 150 (chân 150), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN10

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 180 (chân 150), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 180 (Chân 200) 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 180 x 1.0ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN04

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 180 x 1.2ly (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN05

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN06

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 200 x 1.0ly(Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN07

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 500 x 200 x 1.2 ly(Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NN08

Hộp chữa cháy ngoài nhà 600 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 650 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700NN04

Hộp chữa cháy ngoài nhà 700 x 600 x 180 (chân 150), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700NN05

Hộp chữa cháy ngoài nhà 700 x 600 x 200 (chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 700 x 650 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 700 x 700 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 700 x 700 x 250 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP750NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 750 x 500 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 800 x 500 x 180 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 800 x 500 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800NN03

Hộp chữa cháy ngoài nhà 800 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800NN04

Hộp chữa cháy ngoài nhà 800 x 700 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP900NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 900 x 600 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP900NN02

Hộp chữa cháy ngoài nhà 900 x 700 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP950NN01

Hộp chữa cháy ngoài nhà 950 x 500 x 200 (Chân 200), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600NH17

Hộp chữa cháy ngoài trời 600x600x300mm x8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN16

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 500 x 180 x 1.0 ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 0.8ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 1.0ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 550 x 180 x 1.2ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 600 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 650 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN11

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 650 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN12

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 650 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN13

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 700 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN14

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 700 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1000TN15

Hộp chữa cháy trong nhà 1000 x 700 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 200 x 0.8ly đặt, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 200 x 1.0ly đặt, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 500 x 200 x 1.2ly đặt, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 550 x 250 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 550 x 250 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 550 x 250 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN11

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN12

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN13

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN14

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN15

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 600 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN16

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN17

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN18

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN19

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 220 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN20

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 220 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1100TN21

Hộp chữa cháy trong nhà 1100 x 650 x 220 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 500 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 500 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 500 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN15

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 0.8ly (cánh dày), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN12

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 0.8ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 0.8ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN13

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.0ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.0ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN14

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.2ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.2ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.4ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN11

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 180 x 1.4ly( lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN16

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN24

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 0.8ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN20

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 0.8ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN17

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN25

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.0ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN21

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.0ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN18

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN26

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.2ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN22

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.2ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN19

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.4ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN27

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.4ly( Có hộp tổ hợp), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN23

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 600 x 200 x 1.4ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN31

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 700 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN32

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 700 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN33

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 700 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN34

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 750 x 220 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN35

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 750 x 220 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN36

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 750 x 220 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN37

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x 800 x 180 x 0.8 ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN28

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x700 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN29

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x700 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1200TN30

Hộp chữa cháy trong nhà 1200 x700 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 250 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 250 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x 650 x 250 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x700 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x700 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1300TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 1300 x700 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 250 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 250 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP1400TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 1400 x 700 x 250 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP500TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 500 x 400 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP500TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 500 x 400 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP500TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 500 x 400 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 400 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 400 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 400 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN15

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 400 x 200 ko kính, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 0.6ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 0.8ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 1.0ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 500 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN11

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 600 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN12

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 600 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN13

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 600 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600TN14

Hộp chữa cháy trong nhà 600 x 600 x 180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 650 x 500 x 200, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 650 x 500 x180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 650 x 500 x180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 650 x 500 x180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP650TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 650 x 500 x180 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 0.6ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 0.8ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 1.0ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 500 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN12

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 0.6ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN13

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 0.8ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN14

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 1.0ly( Lắp âm tường), Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN11

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 600 x 200 x 1.2ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN15

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 700 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN16

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 700 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP700TN17

Hộp chữa cháy trong nhà 700 x 700 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP750TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 750 x 600 x 200 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP750TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 750 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP750TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 750 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN10

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 500 x 150 có tổ hợp, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN01

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 500 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN02

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 500 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN03

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 500 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN04

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 180 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN05

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 180 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN06

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 180 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN07

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 200 x 0.6ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN08

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 200 x 0.8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP800TN09

Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 600 x 200 x 1.0ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart

HOP600VT16

Hộp chữa cháy váy tường 600x1060x200mm x8ly, Dựa trên hợp đồng
Add to cart